Verkoopsvoorwaarden


TEGENSTELBAARHEID :
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en leveringen door OPTIMA. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat men de onderhavige verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. Alle andersluidende voorwaarden zijn, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord, niet tegenstelbaar aan OPTIMA. Eventuele uitdrukkelijk overeengekomen afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn individueel en tot dat geval beperkt.

BESTELLINGEN:
Bemiddelaars, agenten of vertegenwoordigers hebben geen macht om OPTIMA te verbinden. De offertes die de vertegenwoordigers indienen, verbinden OPTIMA pas van zodra ze bevestigd zijn, hetzij schriftelijk hetzij door de verzending van de producten. Een bestelling kan uitsluitend met schriftelijke instemming van OPTIMA worden geannuleerd. Bestellingen van modellen die niet in de laatste versie van de catalogi voorkomen, kunnen in geen geval door de koper worden geannuleerd, en evenmin door OPTIMA worden teruggenomen.

SPECIFIEKE KENMERKEN:
De kenmerken van de artikelen, de beschrijvende fiches, de foto’s of tekeningen die in onze catalogi staan, impliceren niet dat de fabrikanten verplicht zijn om gelijkvormige producten te leveren. In deze voorwaarden behoudt OPTIMA zich het recht voor om producten te leveren die wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen omvatten, zowel in hun geheel als qua details, voor zover de essentiële kenmerken hierdoor niet worden aangetast, en dat ook nà ontvangst van de bestelling.

PRIJZEN:
De prijzen zijn vermeld exclusief taksen en belastingen, speciale verpakkingskosten en transportkosten. De facturen worden opgesteld aan de tarieven en voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop de bestelling wordt geplaatst. OPTIMA spant zich in om de in haar tarieflijsten vermelde prijzen te garanderen, maar behoudt zich het recht voor om deze zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

BETALINGSVOORWAARDEN:
Al onze facturen zijn betaalbaar per overschrijving op 30 dagen factuurdatum.
Voor een betaling die binnen de 8 dagen ontvangen wordt, heeft de klant recht om een korting van 0.7 % in mindering te brengen.

LAATTIJDIGE BETALING:
Indien een bedrag op de vervaldatum niet is betaald:
• Zullen er vertragingsrenten berekend worden op basis van de rentevoet van de Centrale Europese bank plus 10 punten.  
• Wordt de volledige schuld onmiddellijk eisbaar, in geval van gespreide betalingen;
• Worden alle - inclusief nog niet vervallen - facturen onmiddellijk eisbaar;
• Worden alle lopende bestellingen opgeschort dan wel geannuleerd naar keuze van OPTIMA.
• Werd er een betaling gevraagd voor incasso kosten, en dit volgens artikel 121-II van de weet 2012-387 van de 22 maart 2012. Deze kosten zijn door de weet gesteld aan 40 euros volgens decreet n°2012-1115 van 2 oktober 2012.

Elke factuur die door de dienst “geschillen” van OPTIMA (of diens gevolmachtigde) ingevorderd moet worden, wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 100 euro.

LEVERINGEN:
De levering gebeurt “Ex Works” (aan de opslagplaatsen van OPTIMA). De leveringen worden uitgevoerd door een transporteur aangesteld door OPTIMA namens de koper. De portkosten worden door OPTIMA gefactureerd aan de koper.
Het transport van de goederen verloopt in elk geval op risico van de koper, ongeacht op welke manier de transportprijs betaald wordt.
De koper dient het aantal geleverde colli en de staat van de goederen in aanwezigheid van de transporteur te controleren. De koopwaar zal aanzien worden als aanvaard vanaf de ondertekening van het bewijs van aflevering, ingeval van vertraging, verlies of schade in de loop van het transport, dient de koper tegenover de transporteur een voorbehoud uit te spreken en binnen de reglementaire termijnen elk verhaal tegen de transporteur uit te oefenen.  

LEVERINGSTERMIJNEN:
De leveringstermijnen worden louter indicatief vermeld. Mogelijke vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot enige schadeloosstelling, interesten,  of strafbeding, en evenmin tot de annulering van de bestelling. De termijnen worden sowieso verlengd in geval van overmacht of eender welk feit dat onafhankelijk van de wil van OPTIMA is zoals elke onvoorzienbare omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd (zoals onder meer doch niet beperkt tot: volledige of gedeeltelijke stakingen van ons personeel of van personeel van onze leveranciers, diefstal, transportmoeilijkheden, pannes van machines of gereedschappen, oorlogen, politieke of economische onlusten, vernielingen of andere gebeurtenissen die onze bevoorrading of de levering van onze goederen beletten of abnormaal beperken). Bij overmacht heeft OPTIMA de keuze om haar verplichtingen kosteloos op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

ONTBINDING:
Het is de koper in geen enkele hypothese toegestaan de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal de koper hoe dan ook de integrale koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op vergoeding van andere kosten en/of schade.

KLACHTEN / TERUGSTUREN VAN GOEDEREN:
De klachten betreffende de koopwaren moeten vóór elk gebruik en binnen de vierentwintig uren na de ontvangst van de goederen ter bestemming per aangetekend schrijven aan OPTIMA overgemaakt worden. Klachten die niet op het ontvangstbewijs van de transporteur zijn vermeld, worden in geen geval aanvaard.
OPTIMA dient niet in te staan voor verborgen gebreken waarvan zij niet op de hoogte was of redelijkerwijze niet op de hoogte kon zijn. Bij het ontdekken van een verborgen gebrek dient de koper binnen een zo kort mogelijke termijn, alleszins uiterlijk binnen 7 dagen, vanaf het ontdekken van het gebrek OPTIMA een bezwaarformulier te bezorgen per aangetekend schrijven. Bij gebreke hiervan worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Het bestaan van bezwaar schorst de betalingstermijn van de facturen niet. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant tot volledige betaling. Om goederen terug te sturen, is er steeds een voorafgaand formeel akkoord tussen OPTIMA en de koper vereist; u zult dan een “retourbon” ontvangen die verplicht bij de colli moet worden gevoegd. Elk product dat zonder dit akkoord wordt teruggestuurd, zal ter beschikking van de koper worden gehouden en zal geen aanleiding geven tot een kredietnota.
De goederen moeten in hun originele verpakking en in nieuwe toestand te worden teruggestuurd; het terugsturen gebeurt op kosten en risico van de koper; een terugzending waarbij de port door de ontvanger moet worden betaald, zal systematisch worden geweigerd. Voor terugnames om redenen die niet aan ons te wijten zijn, zal automatisch een forfait van 15 euro (administratief en logistieke kosten) van het tegoed worden afgetrokken. Het tegoed zal pas na nazicht van de teruggestuurde goederen worden opgesteld. Er wordt een waardevermindering van 20 % gehanteerd voor het ‘herverpakken’ indien het product niet in zijn originele verpakking is teruggestuurd. Er wordt geen waardevermindering in rekening gebracht indien de vraag binnen de drie werkdagen na de levering wordt geformuleerd.Er wordt geen artikel terug genomen indien dit pas meer dan 1 maand na levering wordt gevraagd. Artikelen die niet in de catalogus van OPTIMA staan of waar de vermelding “op bestelling” naast staat, worden niet teruggenomen. In geval van aansprakelijkheid van OPTIMA, is de totale aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD:
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat OPTIMA de volledige en uitsluitende eigendom van de goederen behoudt totdat de prijs ervan volledig is betaald, desgevallend verhoogd met interesten en schadebeding.
Vanaf levering van de goederen (“ex works”) is de koper aansprakelijk voor schade die de goederen zouden kunnen leiden of veroorzaken, vermits het volledige risico op dat moment aan hem wordt overgedragen.
In geval van terugvordering of teruggave van materieel door OPTIMA in toepassing van het eigendomsvoorbehoud, blijven alle door OPTIMA ontvangen bedragen haar eigendom als vergoeding voor het genot van de goederen waarvan de koper heeft kunnen genieten.
Mocht de klant de goederen willen doorverkopen, dan verbindt hij zich ertoe om die onderverkrijger op de hoogte te brengen van het bestaan van deze clausule van eigendomsvoorbehoud en van het recht dat OPTIMA zich voorbehoudt om ofwel de goederen ofwel de wederverkoopprijs van de onderverkrijger  terug te vorderen, ten belope van haar schuldvordering in hoofdsom, interesten en kosten. Een en ander belet OPTIMA niet het nog openstaande saldo van de koper terug te vorderen.

FAILLISSEMENT/ INSOLVABILITEIT/PROCEDURE WET CONTINUÏTEIT ONDERNEMINGEN:
Wanneer de koper insolvabel, in vereffening of beslagene is, of om een minnelijke of gerechtelijk reorganisatie of faillissement verzoekt worden de facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. OPTIMA behoudt zich dan het recht voor om de bestelde goederen enkel te leveren tegen contante betaling of om de levering op te schorten. Bij een faillissementsvonnis is de overeenkomst evenwel van rechtswege en met onmiddellijke ingang ontbonden

GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN:
Aangezien OPTIMA de door haar verhandelde producten niet aanwendt  of verwerkt, is enkel de koper aansprakelijk voor het aanwenden of verwerken ervan.
OPTIMA wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor alle fouten of beschadigingen die door de natuurlijke slijtage worden veroorzaakt, die te wijten zijn aan een verkeerde montage, aan een gebrekkig onderhoud  of aan  enige wijziging van het product die niet door OPTIMA is voorzien of gespecificeerd.

INBREUKEN OP DE OCTROOIEN OF GEDEPONEERDE MODELLEN:
De koper zal OPTIMA moeten vergoeden voor alle schadevergoedingen, strafbedingen en kosten die OPTIMA zou kunnen oplopen door de realisatie van stukken op basis van tekeningen of modellen die de koper heeft bezorgd en die door octrooien of gedeponeerde modellen zijn beschermd.

BETWISTING:
Bij betwisting is uitsluitend de rechtbank van koophandel van Roubaix-Tourcoing bevoegd, de enige rechtsmacht die door beide partijen wordt erkend en aanvaard, zelfs indien er verscheidene verweerders zijn of bij beroep op de waarborg. Op alle geschillen is het Franse recht van toepassing.